Medezeggenschap

Het is voor organisaties van belang dat medezeggenschap goed functioneert. Hieronder leest u hoe de medezeggenschap is georganiseerd op OPDC De Delta en het Samenwerkingsverband VO regio Leiden.

 

MR

  • Voor ouders en verzorgers

Op De Delta is geen MR voor ouders/verzorgers, zoals u wel gewend bent op de VO-school. Dit heeft te maken met het feit dat De Delta geen school is, maar een bovenschoolse voorziening is van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden (zie OPR).

U kunt zich wel kandidaat stellen voor de MR van de stamschool van uw kind. Interesse? Neemt u dan contact op met de VO-school van uw kind.

 

  • Voor het personeel (MRp)

De MRp is de medezeggenschapsraad voor personeelsleden van De Delta en het Loket van het Samenwerkingsverband. De MRp vergadert en overlegt met het schoolbestuur en beslist mee over het personeelsbeleid. Zij hebben instemmingsrecht als het gaat over bijvoorbeeld een verandering in de taakverdeling van docenten of wijzigingen in salarissen. De leden voor de MRp worden gekozen door de medewerkers van De Delta en Het Loket. Voor De Delta heeft Mw. H. van der Zeeuw zitting in de MRp. h.vanderzeeuw@swvdedelta.nl

OPR

De OPR is de speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden. Het bestaat uit ouders en personeel van de VO-scholen uit het samenwerkingsverband. De leden van de OPR hebben instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.