Ondersteuning

Voor leerlingen  die worden aangemeld voor De Delta wordt een handelingsplan opgesteld op basis van de beschikbare informatie. In het handelingsplan zijn individuele doelen voor de leerling opgenomen. Informatie over de leerling wordt ook opgenomen in het groepsplan. De mentor is samen met de coördinator en de psycholoog de centrale persoon in de begeleiding van de leerling.

De mentor heeft wekelijks overleg met de coördinator en de psycholoog om de vorderingen en de voortgang van de leerlingen te bespreken. Twee keer per schooljaar wordt de leerling besproken in de groepsbespreking waarbij alle betrokken docenten en ondersteuners aanwezig zijn. Twee keer per jaar bespreekt de mentor met de coördinator en de psycholoog de ontwikkeling en de gestelde doelen. Naar aanleiding van deze bespreking worden doelen bijgesteld of worden nieuwe doelen geformuleerd. Ouders en leerling worden vier keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek waarin de vorderingen en ontwikkelingen worden besproken. Aan het begin van elk schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een algemene informatieavond. Naast de reguliere overlegmomenten is vaak ook tussentijds contact tussen de mentor en de ouders/verzorgers.

Tijdens het schooljaar wordt gewerkt aan het wegwerken van leerachterstanden of het opvullen van hiaten in de leerstof.  Dit gebeurt voor een belangrijk deel via de steunlessen en individuele ondersteuning. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw bestaat voor leerlingen de mogelijkheid voor gerichte ondersteuning door de remedial teacher of een vakdocent.

Op De Delta zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk:

  • Dyslexie (bijv. werken met Kurzweil)
  • Dyscalculie
  • Concentratieproblemen
  • Faalangstreductietraining
  • Sociale vaardigheden
  • Motorisch remedial teaching
  • Cursus “Ik ben speciaal”

Om de begeleiding van leerlingen zo  goed mogelijk in te zetten worden voor de individuele leerlingen contacten onderhouden met allerlei vormen van jeugdhulpverlening en begeleiding. Het betreft contacten voor leerlingen die doorverwezen of onder behandeling zijn. Er zijn ook contacten om leerlingen door te verwijzen. Bij deze contacten is de psycholoog van De Delta nauw betrokken.

Instanties waarmee intensief wordt samengewerkt zijn o.a.: Bureau Jeugdzorg, Cardea, GGZ-kinderen en jeugd, Curium-LUMC, Kristal, GGD, Kwadraat, Regionaal bureau leerplicht, Ipse de Bruggen, pluscoach en particuliere behandelaars. Vanuit De Delta wordt regelmatig deelgenomen aan besprekingen waarbij bovenstaande organisaties met ouders en leerling in gesprek zijn.

Op De Delta is een Zorg Advies Team (ZAT) geformeerd waarin de school met GGD, BJZ, Kwadraat (SMW) en RBL samenwerken.

Op De Delta is eens per twee weken een schoolmaatschappelijk werker vanuit Kwadraat aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker spreekt leerlingen in een korte cyclus en zal, zo nodig, doorverwijzen.