Onderwijsprogramma

De Delta is een bovenschoolse voorziening (OPDC) van het samenwerkingsverband Leiden. Leerlingen, die nog niet in staat zijn om zelfstandig onderwijs te volgen op één van de reguliere VMBO-scholen, werken op De Delta aan een VMBO programma.

Er worden lessen gegeven op 3 niveaus: VMBO basisberoepsgerichte -, VMBO kaderberoepsgerichte-  en VMBO  theoretische leerweg. De onderbouw heeft een  traject waarbinnen leerlingen worden voorbereid op schakelen, doorstromen,  naar een reguliere VMBO (LWOO) school.

Het onderwijsprogramma is er op gericht om de leerachterstanden weg te werken en de leerlingen zowel cognitief als sociaal emotioneel voor te bereiden op schakelen. Naast de reguliere brugklasvakken zijn er steunlessen ingeroosterd waarin wordt gewerkt aan de leerachterstanden voor technisch en begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. De steunlessen worden gegeven op niveau en in kleine groepen. Voor leerlingen die niet voldoende hebben aan deze lessen, is er de mogelijkheid om individueel ondersteuning te krijgen.

In de ondersteuning op sociaal emotioneel gebied speelt de mentor een belangrijke rol. De mentor verzorgt meerdere vakken in de klas en is op de hoogte van het handelingsplan en de doelstellingen voor de mentorleerlingen. Naast het mentorsysteem is er de mogelijkheid voor specifieke ondersteuning door middel van bijvoorbeeld: faalangst reductietraining, sociale vaardigheidstraining, motorisch remedial teaching en “ik ben speciaal”.

De bovenbouw heeft momenteel nog de mogelijkheid om een VMBO diploma te behalen in de sector economie, theoretisch leerweg. Ook in de bovenbouw wordt gewerkt met een mentorsysteem en bestaat de mogelijkheid voor extra ondersteuning op leer- en sociaal emotioneel gebied.